גולטק
םירצומ
םיעצבמו
www.eti-dental.co.il
03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
מ“עמ אלל גולטקב םיריחמה | dental@013.net :ל“אוד www.dentalshop.co.il :ןוריחמ
40
ןיטינומו ןויסינ תונש
1979-2019
ןבל לוחכ תרצות
ETI הנק
טינוי לכל תורשפא
תבלושמ FARO תרונמ
FUTDENT תמלצמ םע
ETI רוסרפמוק
רוסרפמוק
טקש
הטקש ןשקס תכרעמ
CATTANI
הקינכטלפ תעייס / אפור אסכ
רטליפ
ינכפהמ
ןשקסל
רואנטוט באלקוטוא
תספוק
חותיפ
רניס
תרפוע
LED ימארונפ ראויו
רואב השקמו
רלייקס
קלאטאס םאות
טינויה ךותב
רוא םע
הניברוט
ומניד LED
רוטומ
ןתידי
ןתיוזו
DC קלאטאס ןגטנר
70Kv
אלל
ןמש
1730MK
טלפמוק
המלצמ ללוכ ₪ 4250 לש תפסותב
ךסמל עורז + LG ןבל ךסמ +
ERGONOMIC INNOVATION
תאפרמל חצנמה בולישה
ילארשי דויצ ,םיינישה
םע דחי ,יתוכיאו ןימא
הילטיאמ הרונמו אסכ
Made in Israel
2
STYLE 2100 תמלשומ הקינילק
תמלשומ הקינילק
:לולכ לכה
םימולשתל ₪ 78,882
67,050 וא
שארמ םולשתל
הילטיא וראפ הרונמ
מ“עמ אלל םיריחמה
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
2 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
ללוכ לכה תליבח
ריחמב םילולכ דומעב םירצומה לכ
33 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
ERGONOMIC INNOVATION
STYLE 2100
ETI לש תראופמה לופיטה תדמע
םיינישה תאפרמל חצנמה בולישה
יתוכיאו ןימא ילארשי דויצ
הילטיאמ הרונמו אסכ םע דחי
תורשפ אלל תונימאו תוכיא
MAYA-LED םגד הילטיא FARO תרצות לופיט תרונמ
LUX 5000-35.000 מ המצוע ,הלק העיגנב רוא יוביכו הקלדה
ח“ש 999 תפסותב ALYA 50,000LUX םגדל גורדש*
תינמי תידיו תילאמש תידי
אפרתמה תסינכל תולקב תחתפנ
אסכה בגב ןוחטיב יקספמ
הקקרמבו , אסכה סיסבב
קלחכ הייונבה הלעפה תילגר
סיסבה לש ילרגטניא
הלק הטילש תרשפאמה
אסכה תולועפ לע החוטבו
לגרה תרזעב
לארשי ETI תרצות הקקרמ
יוקינל ףלשנ הניסרח רויכ
דלח לא תדלפמ סיסב
תולועפ 3 קרזמו ןשקסל עורז
הפיטשו סוכ יולימ לע הטילש ינצחל
םימה תמצוע לש דרפנ ןוויכ תורשפא
הלעפה ןמזו
הניברוטל םימ קספמ םע ימונוגרא לדפ
ןוניס לש תידוחיי תכרעמ
הביאשה תרבגהו
ריחמב לולכ BIO FILTER
רתויב הובגה טרפמה
רתויב םלתשמה ריחמב
לארשי ETI תרצות טינוי
ןמז ךרואל שדח הארמל ןלצרופמ יושע לודג הדובע שגמ
םילודומ 6 דע הבחרהל םינתינה םילודומ 4
הקקרמהו אסכה לע האלמ הטילש רשפאמה ינדי דוקיפ
.יוקינל םיפלשנ די ילכ יקיזחמ
:תופסותל תויורשפא
קיטפוארבייפ תכרעמ*
רוא ילב וא םע רלייקס*
רויק טייל*
רוטומ-ורקימ*
ימארונפ ראויו *
דטילוקיטרא תנעשמ
החונו הלק הליענ םע
רמוחמ -יאקס דופיר
םיאתמה ךר דחוימ
ףוגה תרוצל ומצע תא
הבכרהו הנקתה ללוכ ריחמה
םינש 4 ל תבחרומ תוירחאו
:ללוכ
רוא תניברוט *
ןתיוז ,ןתידי ,רוטומ *
וזאיפ רלייקס *
הילטיא TECNODENT תרצות ראופמ אסכ
. וליק 190 לש המרה רשוכ לעב םיטקש גרוב יעונמ
אפורה י"ע ןונכתל םייטמוטוא הדובע יבצמ 4
. 0 בצמל תיטמוטוא הרזחו יטמוטוא הפיטש בצמ+
!הנשה עצבמ
לולכ לכה
:לולכ לכה עצבמ
םימולשתל ₪ 49,999
39,999 וא
שארמ םולשתל
מ“עמ אלל םיריחמה
4
1553 ךסב םימולשת 15
19,800 וא
שארמ םולשתל
מ“עמ ללוכ וניא ריחמה
STYLE CHN
יאקירמא דויצ םאות טינוי
ןיס תרצות
לארשיב שומישל םאתומ
ETI םילולכמו םיקלח םע
:ללוכ
LED רלייקס
LED הניברוט
רוטומ
ןתיוזו ןתידי
רויק-טייל
ח“ש 3,000 ב קר די ילכ תליבח
LED תרונמ
םילולכמו םיקלחב גרדושמ טינוי
:לארשיב ETI לעפמב םינקתומה
ETI הביאש תכרעמ *
ETI תרנצ *
ETI םידוקיפ *
4 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
הנתמ LED רוא םע הניברוט ללוכ
תוירחא םינש 3 | ץראה לכב הנקתה
ללוכ לכה
ח“ש 23,000
5
תוניברוטל תרנצ יגוס רחבמ
יגוס ןווגמ
ןשקסל תרנצ
קור יצצומו
ילטנד טינויל תושווד
םיכר םימ תכרעמ
ןשקס תויפ
ןשקס יננסמ
ןשקסלו דיה ילכל םילתמ ןווגמ
קיטפוא רביפ תוכרעמ
הקקרמל םירויכ
תיכוכז / ןלצרופ
תולועפ 3 קרזמ
טינויל השדח תיזח
טינוי לכל םיאתמ
יטמואנפ וא ילמשח
םירלייקסל תומאות תוידי
יאקירמא טינויל ןשקס תועורז
:םאות
Satelec
®
וא EMS
®
יגוס לכל
םיטינויה
לאמש/ןימי
הציחל
טינוי לכל םיאתמ
הילטיא תרצות
תיאמצע תכרעמ *
דיה ילכל םימ תקפסאל
םימה תוכיאב האלמ הטילש *
ענומ םיכר םימב שומיש *
דיה ילכב תומיתס
םירמוחב שמתשהל תורשפא *
םליפויב יוטיחל
טינוי לכ לע הנקתהל
ןשקסל תועורז ,תורוניצ ,םיטינוי יגוס ןווגמל םיקלח גישהל ןתינ ETI
Adec®, KaV ימאות ןשקס תוכרעמל םימאתמו םירבחמ
W&H®, KaVo®, NSK®, Star®ןוגכ םיליבומ םיגתומ לש תוניברוטל םיבסימו םיקלח ,תוניברוט ינוקית
5 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
OSADA
®
טינויל םיאתמ
הביאש תוכרעמ
תובלושמ / תובוטר / תושבי
6
תרונמ ללוכ
FARO
הילטיא
ET-303
Made in Israel
םלתשמ ריחמב ההובג תוכיא
םימולשתב ₪ 35,803
30,433
שארמ םולשתל
מ“עמ ללוכ וניא ריחמה
:טרפמ
ךר דופיר תוינכות 3 םע ימונוגרא אסכ *
ןויקינל תפלשנו תבבותסמ הקקרמ *
םילתמ ,הכורא עורז םע תעייס לנפ *
קרזמו םיפלשנ
הטמ םימגדהמ הריחבל ןלצרופ טינוי *
קרזמו םילודומ 3 םע
אסכה לע הטילשל ינדי דוקיפ *
םימרונפ םימוליצל ראויו *
FARO MAYA LED לופיט תרונמ *
םולשת תפסותב תואסכ *
מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא6
New Version
:ללוכ
LED רלייקס
LED הניברוט
רוטומ
ןתיוזו ןתידי
רויק-טייל
ח“ש 3,000 ב קר די ילכ תליבח
ח“ש 1100 קר
ללוכ לכה
ח“ש 33,671
ח“ש 1100 קר
FARO LED 35000 LUX
הטקש ןשקס תכרעמ
CATTANI
הקינכטלפ תעייס / אפור אסכ
רטליפ
ינכפהמ
ןשקסל
תספוק
חותיפ
רניס
תרפוע
LED ימארונפ ראויו
רואב השקמו
הניברוט
ומניד LED
רוטומ
ןתידי
ןתיוזו
אלל
ןמש
טלפמוק
Made in Israel
7
ET-303 תמלשומ הקינילק
תמלשומ הקינילק
:לולכ לכה
םימולשתל ₪ 74,397
59,518 וא
שארמ םולשתל
הילטיא וראפ הרונמ
מ“עמ אלל םיריחמה
קלאטס םאות רלייקס
LED FARO תורונמל תויורשפא
לולכ אל *
ETI תמלשומ הקנילקל “לולכ לכה” הליבח תקסיע
אלל הנומתבש םירישכמה לכ תא תללוכ העצהה
תוירחאו הנקתה ,הלבוה ללוכ .תורשפ
ET-303
רואנטוט באלקוטוא1730MK
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
לולכ
7 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
ALYA
50000 LUX
FARO MAYA LED תרונמ ללוכ
לולכ לכה תקסע
ףדב םירצומה לכ
ריחמב םילולכ
ETI רוסרפמוק
DC קלאטאס ןגטנר
רוא םע
35,000 LUX
רוסרפמוק
טקש
88 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
ETI MINI BOX תיטקפמוק הלגע
תולועפ 3 קרזמ + די ילכ 2-ל תכרעמ *
.ןוויכ תורשפא םע הדובע שגמ ללוכ *
.תיתמצועו הנימא תיטמואנפ תכרעמ *
תוכפהתה דגנ ישימח לגלג *
םימ רוקמל רוביחב ךרוצ ןיא- םימ תכרעמ ללוכ *
לע ינוציח רליקס רוביחל הלופכ םימ תאיצי *
.ח“ש 120 תפסותב - הלגעה
םימולשתל ₪ 2,090
1,776
שארמ םולשתל
(הלגע אלל)סקובינימ
ריעז יטמואנפ טינוי
MINI BOX תלגע
םימולשתל 4,230
ןמוזמל
3,595
MINIBOX תדיינ הלגע
ETI רוסרפמוק
רטיל 24 - דיינ רוסרפמוק
מ“עמ + ח“ש 1,700 קר
שמשל לוכיש דיינ טינוי
םורח טינויכ םג
!האפרמ לכב הבוח
Biom a t Filter
TM
יבלש בר ןנסמ + ריווא ןשקס תכרעמ
רוסרפמוק י“ע תלעפומה הביאש תכרעמ
לופיט תלגע יבג לע הנקתהל תנתינ
מ“עמ+ ₪ 1,500 קר
יסיסב טינוי
:תזכורמ ריחמ תעצה
3,595 ................................... הלגע טינוי
999 .................. ןתיוזו ןתידי ,רוטומ טס
500 ........................ (רוא אלל) הניברוט
1,700 .................................... רוסרפמוק
120 .................... םימ םיריהמ םירוביח
6,914 .... מ“עמ אלל כ“הס
1,175 ............. מ“עמ 17%
8,089 ... מ“עמ ללוכ כ“הס
1,500 ..........ריווא ןשקס היצפוא *
1,500 .... רוא םע רלייקס היצפוא*
סקובינימ תלגעל ריחמ
שגמו רוטלוגר רטליפ ללוכ
9
Adec®
Osada®
Kavo®
Eurodent®
Belmont®
Planmeca®
Castellini®
OMS®
םייק אסכ לכ םע טינוי לכ שדחל תלוכיה ETI תרבחל
דועו דופיר ,הרונמ ,הקקרמ ,טינוי ,ףילחהל ןתינ
שידח הארמב רידא ןוכסיח
50%-מ הלעמל לש ןוכסח
תוירחא םינש 3 | ץראה לכב הנקתה
:תואסכ ןווגמל תמלשומ המאתה
םע האפרמ שודיח
ןימא ,יתוכיא דויצ
המאתהב יתמצועו
ךלש אסכל תמלשומ
הפצרל רוביח וא אסכ לכל המאתה
הדמע שודיח
:מ לחה הקקרמו טינוי
16,000
19,900 הרונמ ללוכ
9 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
ERGO NOMIC I NNO VAT ION
הילטיא טנדונכט תרצות תואסכ ןווגמ
הירטאירגו םידלי םע הדובע וא/ו םינטק םירדחב לופיטל
LINDA 3 MOTORS
םילגרה תיווזו הבוג ,בגב תדרפנ הטילש
LINDA NEXT
ג“ק 300 לש המרה תלוכי םע יתמצוע אסכ
בבותסמ סיסב וא/ו םילגלג לע אסכה דוינל תורשפא
LINDA ORL
הדניל תואסכ לכב
תולעמ 90-ל העיגמ םילגרה תנעשמ
1010 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
הקינכטלפ תעייס אסכ
325 םגד
ןוטסיפ
הובג
הקינכטלפ אפור אסכ
350 םגד
ח“ש 2200
תעייס / אפור תואסכ
ח“ש 700 קרח“ש 1100 קר
ERGONOMIC INNOVATION
TECNODENT תרצות םיבצועמו םינשדח םיקלטיא תואסכ לע םיעצבמ
PLUTO אפור אסכ
בג ילב וא םע ימונוגרא
עצבמב
ח“ש 4999
ח“ש 4,000
ח“ש 2,500
ח“ש 1,600
ERGO A
ERGO D
ח“ש 1100 קר
הילטיא תרצות
ח“ש 1400
11
ילטיגיד דיינ ןגטנר
י“ע רשואמ
תואירבה דרשמ
X-Mind DC RiX-70 AC
ילמיסקמ קויד םע םוליצ *
דחוימב הביצי עורז *
רטמ 2 ילאמיסקמ קחרמ *
לעפומה ילטיגיד רמיט *
רוססורפורקימ י"ע
ןוויכל לק *
יטמוטוא הפישח ןמז *
שמתשמל יתודידי *
שארל הנגה הנגה *
חתמ יונישמ
Made in Italy
תפרצ קלטאס תרצות ןגטנר
8mA לש המצועב 70Kv ב הנרקה
דקומב מ"מ 0.7 לש רטוקב הנרקה
לש הבחר תשק לעב םוליצ
ןיב הפישח ןמז ,רופא ינווג
תוינש 3.20.08
רוסנס םע שומישל םיאתמ
!!!עצבמב
דבלב ח"ש 11,500
IntraCam
:תללוכה ,תילארוא הרטניא םוליצ תכרעמ
PHILIPS וא LG תרצותמ ךסמו ,ךסמל עורז ,המלצמ
םימולשתב 12,000
ןמוזמל 11,000 וא
קלאטס תרצות
תפרצ
DC ןגטנר
70 Kv
םימולשתב 10,800
ןמוזמל 9,180 וא
םימולשתב 5,000
ןמוזמל 4,250 וא
+
תדיינ ןגטנר םוליצ תכרעמ
:ללוכה עצבמ
2 סקיפוס רוסנס *
ילטיגיד דיינ ןגטנר *
דיינ בשחמ *
םימוליצ לוהינל הנכות *
!!!עצבמב
דבלב ח"ש 24,000
+
11 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
םיהדמ ריחמב עצבמ
תוירופסופ תוטלפ קרוס
הילטיא TRIDENT תרצות
ח“ש 15,500 קר
מ“עמ תפסותב
ילטיגיד רוסנס !!הכפהמ
ח“ש 7000 - 1 לדוג
ח“ש 11000 - 2 לדוג
מ“עמ םיללוכ םניא םיריחמ
יאלמה רמג דע
הילטיא תרצות
תרצות דיינ ןגטנר
תפרצ קלטאס
70Kv ב הנרקה
8mA לש המצוע
דקומב מ"מ 0.7
תוינש 0.08-3.2 הפישח ןמז
רוסנס םע שומישל םיאתמ
םימולשתב 15,000
ןמוזמל 14,000 וא
קלאטס תרצות
תפרצ
X-MIND MOBILE
דיינ ןגטנר תליבח
דייינ ןגטנר
תנווכתמ עורז םע הבוצח +
תרפוע רניס +
!!!עצבמב
ח"ש 12,800
מ“עמ תפסותב
ETI רוסרפמוק
12
ח"ש 9,600 ס“כ 1
4TEK
ח"ש 2100 :מ לחה
בוטר הביאש עונמ
4TEK תרצות
דחוימב םיאתמ .הילטיא
םישרודה לכלו היגרוריכל
תיתמצוע הביאש
ס"כ 21 :ב עיגמ
:מ לחה
ח"ש1,700
תכרעמ ללוכ
רוזחימ
םיטקש ריווא יסחדמ
ח"ש 10,400 ס“כ 2
Delma LED
םישאר 2 וא 1 - םיגוס ןווגמ
1999 :ןוריחמ
1300:עצבמב
תודמע 42 תדדוב הדמע-ל :םילדג 3
.הילטיא CATTANI תרצות םישבי הביאש יעונמ ןווגמ
12 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
שבי יצח הביאש עונמ
.הילטיא 4TEK תרצות
.תינוכסחו תיתמצוע הביאש
.םיקפסהו םילדג ןווגמ
רואב השקמ
םידקת תרסח המצועב
יטוח-לא
תוינכות 3
LED תרונ
1600-1800mW
420-480nm :םורטקפס
880 :עצבמב
Main unit input 24V~ 1.3A
Output power 3W ~ 20W
Frequency 28kHz ± 3kHz
Water pressure 0.1bar ~ 5bar
Main unit weight 0.2kg
תוירחא ישדוח 12
LED תרואת םע ימינפ רלייקס
םיפיט 3 ללוכ
פוקסורקימ
אפור לכל די גשיהב
תדרפהל תכרעמ
ריווא/םילזונ
תוכרעמל הדרפה ריס
תושבי ןשקס
םיעונמ לע הנגהלו
ח“ש 1800 קר
:מ לחה
ח“ש 5,500
הדרפה לכימ אלל
ח“ש 9,000-מ לחה
ח“ש 39,000 דע
!שדח
1313 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
םיינשה תאפרמל תונורא רחבמ
הילטיא תרצות *
האפרמה תושירדל םאתהב *
יאלמב םייק *
םייניש תאופרל תדיינ דומיל תכרעמ
ETI MINI BOX תיטקפמוק הלגע
תורשפ אלל המצועו תונימאל
תולועפ 3 קרזמ + טסוודימ םילודומ 2 *
תיתמצועו הנימא תיטמואנפ תכרעמ *
תוכפהתה דגנ ישימח לגלג *
דובעל ליחתהלו ריוואל רבחל קר *
תפלשנ הלגע םע ילטנד ןורא
תולתשה רישכמל הלגע
תדיינ תינוראו הדובע חטשמ ,זרב ,רויכ ללוכ ח“ש 1,500
תדיינ תינורא
למשח טויח ללוכ
made in Italy
הנוילע תינורא
הינמרג וקסארפ תרצות םייניש
ריהמ רוביח םע Kavo
®
תוניברוטל הכפהמ
טינויב הנכהב ךרוצ אלל הרואת תקפהל ומניד םע Kavo
®
םאות ריהמ רוביח
דחוימ .F.O רוניצ אלל ,הקינורטקלא אלל ,למשח תנכהב ךרוצ ןיא
רוא םע דובעלו (טסוודימ) יטרדנטס םירוח 4 לודומל רבחל קר
Kavo
®
ריהמ רוביח םע הניברוט לכ
טינויב הנכה אלל רוא םע דובעל התעמ הלוכי
הקשה עצבמב
350-ב קר
מ“עמ+
למשח תקפהל ימינפ ומניד ללוכ*
םימה תוסיול זרב ללוכ*
תיתמצוע הרואתל LED תרונ ללוכ*
םירוח 46 תרנצל םיאתמ
תוירוקמ Kavo
®
תוניברוט םע שמתשהל ןתינ
F/O רוניצב הלקת וא/ו לקלקתה ריהמה רוביחהו הרקמב
הנש 30 הז לארשיב הליבומה
ח“ש 9600
ח“ש 2300
ח“ש 3000
ח“ש 9999 קר
רוסרפמוק ללוכ *
ןתיוזו ןתידי רוטומ ללוכ *
םוטנאפ שאר ללוכ *
1414 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
רוטומורקימ לארשיב הקישמ תוישעת יתא
םע High Torque MicroMotor ילמשח
.טינויב הנקתהל רוא
.תורחת אלל ריחמב תוכיאו המצוע
רוטומורקימ
יתמצוע ילמשח רוטומ-ורקימ
לנאפ ללוכ םילתשל רוא םע
ילטיגיד הטילש
ETI-ב שדח
ETI-ב שדח
ETI רוא םע ןתיוזו ןתידי
!עצבמב דיינ ינחלוש םגד רוטומורקימ
הנקתהל םגד
טינויה ךותב
םימולשתב ₪ 4800
ןמוזמל ₪ 4000
מ“עמ םיללוכ םניא םיריחמה *
ח“ש 2000 קר
יתמצועו ןטק ילמשח עונמ
םימחפ אלל *
ד“לס 40,000 :תוריהמ *
N.cm 3.5 בר חוכ *
דבלב םרג 68 לקשמ לק *
תימינפ הרואת *
ימינפ יירפס *
הנקתה ללוכ
הילטיא ינאטאק תרצות תוילבט
ץלמומ ףצק דגונו אטחמ רמוח
םינש לש ןויסינ .ןשקס תכרעמל
תחיתפב הבר תוליעי חיכוה רמוחב
ער חיר תעינמו ,תומייק תמיתס
ףצק תריצי אלל תאזו
לע הנגהל תוצלמומה תוילבטה
ילמשחה עונמהו ןשקסה תכרעמ
םיבסימ תפלחהו ןוקית
:תוניברוט ןווגמל םי'גירטרקו
NSK®. W&H®. KaVo®. Sirona®
:תוניברוט ןווגמל תורונ
NSK®. W&H®. KaVo®. Sirona®
ח“ש 120 !עצבמב
רוטומורקימ/עונמ םע שומישל
LED
ח“ש 490
15
חותינ רדחל הלגע
ETI GALAXY
ETI PANDA
MINI BOX תילטנד לופיט תלגע
ETI MINI BOX תיטקפמוק תיגרוריכ הלגע
תורשפ אלל המצועו תונימאל
תולועפ 3 קרזמ + טסוודימ םילודומ 2 *
תיתמצועו הנימא תיטמואנפ תכרעמ *
תוכפהתה דגנ ישימח לגלג *
תלגעל ריחמ
סקובינימ
רטליפ ללוכ
שגמו רוטלוגר
חותינ רדחל תיגרוריכ הלגע
PANDA / GALAXY
תורשפ אלל המצועו תונימאל
תולועפ 3 קרזמ + טסוודימ םילודומ 3 *
תיתמצועו הנימא תיטמואנפ תכרעמ *
ןלצרפומ הדובע שגמ *
דחוימב הביצי הלגע *
תוכפהתה דגנ ישימח לגלג *
הדנפ / יסקלג תלגע
8,190
ריעז יטמואנפ טינוי (הלגע אלל)סקובינימ
םייקנ םימ תכרעמ
דיה ילכל םימ תקפסאל תיאמצע תכרעמ *
םימה תוכיאב האלמ הטילש *
דיה ילכב תומיתס ענומ םיכר םימב שומיש *
םליפויב יוטיחל םירמוחב שמתשהל תורשפא *
ETI תולגע לכל תורשפא
קר לש תפסותב
640
MINI BOX תלגע
םימולשתל ₪ 4,230
ןמוזמל3,595
םוריח טינוי
ילאידיא
הרקמ לכל
הלקת לש
15 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
םידיינ םיטנוי / תויגרוריכ תולגע / תוילטנד תולגע
:תיגרוריכ הלגעל תויורשפא
םייקנ םימ תכרעמ*
רסנפסידויזיפל הבאשמ*
ילמשח רוטומורקימ*
קיטפוארביפ*
םילדומ 8 דעל תורשפא*
תורשפ אלל המצועו תונימאל
תולועפ 3 קרזמ + טסוודימ םילודומ 2 *
תיתמצועו הנימא תיטמואנפ תכרעמ *
ץופיש/יוביגל םייק טינויל תחתמ רוביחל םיאתמ *
ןוראב הנקתהל םיאתמ *
MINI BOX
םימולשתל ₪ 2,090
ןמוזמל1,776
No. 1
Large
No. 2
Medium
No. 3
Small
No. 4
Small
No. 5
Medium
No. 6
Large
No. 7 No. 8 No. 9
ETI Impression Trays
:ללוכ ETI תופכ טס
לפוטמל תימוטנא המאתהל תודימ 9
ההובג תוכיאב תורצוימ תופכ •
רמוחל תורבחתהל תולעתו םיצירח •
דחוימב חונ שומישל תמאתומ הזיחא תידי •
ימעפ דח שומיש •
םילתש עבטמל המאתהל יונב •
םישרומ םיקוושמו ופיד ילטנדב קר גישהל דבלב 28 עצבמ ריחמב תויתוכיא תופכ 9 לש טס
1616 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
VAC CONTROL
Designed to adapt
Mirror # 4 and #3.
Tip No. 1
Tip No. 5
Dental Mirror pushes into the tip
Tip Holds
cotton roll
Tip No. 6
Tip No. 2
Tip No. 3
Tip No. 4
Designed to
adapt Cotton roll
Large
Lip and Cheek Retractor.
Small
Lip and Cheek Retractor.
Tongue Retractor
Tongue Retractor
ETI לש תוינכפהמה הביאשה תויפ
17
Biom a t F ilter
TM
:ללוכ רטליפ טמויב טיק
יאנכט י“ע הנקתה •
הסכמ + ףסונ הריגא לכימ •
הביאש יננסמ 5
הנשל םיננסמ תקפסא
הביאשה תמצועב לדבה שיגרת רצק ןמז ךותו הסנ
ןשקסה תכרעמל הביאש ריבגמ
!עצבמ ריחמב
*ח"ש 1,300
הנקתה ללוכ
לארשיב םיאנכטה לכ לצא גישהל
מ"עמ ללוכ וניא ריחמה *
תיבר אלל םימולשת 6-ל תורשפא *
Biom a t F ilter
TM
הביאשל םיננסמ 4
תיתמצוע
רטליפ-טמויב
ףסונ הריגא לכימ
םוטא הסכמ +
םוינמולאמ עוביק ןקתמ
רורחש ינפמ החטבא +
הנקתה ללוכ - תיביר אלל םימולשת 61,300 קר !תורכיה עצבמב
םגלמא תדיכלל ןנסמ
תוכתמו
הפצירל תחתמ תרנצבו ןשקסה תכרעמב תומיתסל ףוסה ETI -ל ידוחיי ימלוע טנטפ
(השבי יצח ,השבי ,הבוטר) ןשקסה תוכרעמ יגוס לכל םיאתמ ,טינוי לכל הנקתהל לק
ילמשח עונמ לכ אלל - ןוניסו ,העיקש ,הגופירטנצ ,:תויגולונכט בולישב דבוע
הקקרמל הסינכה ינפל דוע תרנצה וקב תומיתס תעינמ י"ע הביאשה תא ריבגמ
האפרמב םימיענ אל תוחיר ענומ
תוקספה אלל הפוצר הדובע רשפאמ
םיעקשממ יקנ הביאשה עונמ דע טינויהמ תרנצה לוכ
..דועו ןש יקלח ,הכרפ ,הטוג ,םינבמ ומכ םיקלח תסינכ רצוע - יוקינל לק
.יאלבו תומיתס ינפמ METASYS וא DURR תרבח :ןוגכ םיימינפ הדרפה ילכמ לע ןגמ
.םיימינפ םיננסמ 5-ו הנתמ ףסונ לכימ :תללוכה תבחרומ הליבחב עיגמ
תואפרמ תואמב חכומ ןויסינ
תרנצו ןשקס תויפל תורשפא *
460 תפסותב השדח
טמויב םע תורקי תוכתמו בהז רוזחימ
רטליפ טמויב .לקו טושפ הז רטליפ
תורקי תוכתמ יקיקלחו תוכיתח ףסוא
:ןוגכ ךותיח וא הזחשהמ םירצונש
םתוא רגואו ,םירשגו םינבמ ,םירתכ
רוזחימל חולשל ןתינש ףוסיא לכימב
תורקי תוכתמ בויבל ןקורל לבח-
רוזחימל רוכמל רשפאש
עצבמ ריחמ
תימצע הנקתהל
950 קר
17 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
18
רלייקסל םיפיט
P5 NEWTRON
םיירוקמ םיפיט
SATELEC
,רתויב םיליעיה
םימיאתמו
יפנע לכל
םיינישה תאופר
!םלוכמ קזחה רלייקסה
השדח הסרג - P5 NEWTRON
32,000Hz יתמצוע בצוח תכרעמ
ריבגמש ששגו טויש תרקב םע
תצמואמ הדובעב היצרביוה תא
תפרצ תרצות
LED רוא םע רלייקס
1350 :עצבמב
עצבמב
3999
18 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
WWW.ETI-DENTAL.CO.IL :ונלש רתאב ורקב אלמה םיפיטה רפסל
Output power 3W ~ 20W
Frequency 28kHz ± 3kHz
Main unit weight 0.75kg
Adapter weight 1.2kg
Water pressure 0.1bar ~ 5bar(0.01MPa ~ 0.5MPa)
Dimensions 170mm×111mm×65mm
LED רוא םע WOODPECKER תרצות ינחלוש רלייקס
םיפיט 5 ללוכ ריחמה
םירלייקסה יגוס לכל תוידי
19
Air Prophy
לעב טינוי לכל םיאתמ
MIDWEST רוביח
לופיטל דיינ דויצ
יתבב ירטאירג
םילוח יתבו תובא
תיטקפמוקו הנטק הלגע
יאקירמא לדוגב הדובע שגמ
םימ ןקתמו הביאש תדיחי ללוכ
דובעלו ריוואל רבחל קר םייקנ
הדווזמ ךותל תלפקתמ הלגעה
ח"ש 9,660
ח"ש
8211
ןמוזמל
טנוברקיב םוידיס תקבא ללוכ
350-ב קר
740 קר
Biom a t F ilter
TM
!עצבמ ריחמב
*ח"ש 1,300
הנקתה ללוכ
הביאש תמצוע ריבגמ רטליפ טמויב
תרנצב תומיתסל ףוסהו ןשקסה תכרעמ
טיניה לע ךסמ תיילתל תבצועמ עורז
האלמ הטילשל םיריצ 3
הרונמה דצל תולקב תלפקתמ
עורזה ךרד םילבכה תא ליחשהל ןתינ
*ח"ש 950
הנקתה אלל
19 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
800 קר
2340EKA
תוטסק 2 וא םישגמ 3 ,רטיל 19 ,ריהמ ינורטקלא באלקוטוא
2340MK
תוטסק 2 וא םישגמ 3 ,רטיל 19 ,ריהמ ינאכמ באלקוטוא
תוטסק יאצח 2 וא םישגמ 3 ,רטיל 7.5 ,ריהמ ינאכמ באלקוטוא
1730MK
7,160
10,740
2340EK
13,160
14,320
אלמ שובי םע ריהמ ינורטקלא באלקוטוא
הרוגס תלדב שובייל םוקאו ,תוטסק 2 וא םישגמ 3 ,רטיל 19
Air Abrasion Master
,םימתכ תרסהל תיביטקא הקבא ןוליס
םירוזחש קוליס ,םירמשמ םיללח תנכה
םייטנודותרוא םיקבדו םינשי
םירוח 46 תרנצל םיאתמ
Kavo® םאות ריהמ רוביח
הרואת תקפהל ומניד םע
טינויב הנכהב ךרוצ אלל
דיסקוא םוינימולא
ח“ש 640
20
הילטיא FARO תרצות
20 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
DAL 19 48: ESPERIEN ZA
E RIN NOVAM ENTO
12,000
ETI
12 USB
AUTO FOCUS + x3
x 3
LUX 50.000 - LED
on line
ALYA
CAM
תיתמצוע הרונמ לש חצנמה בולישה
תיתוכיא תילטנד המלצמ םע
FARO ALYA 50,000 LUX תרונמ
תילארוא המלצמ םע תבלושמ
תיתוכיא רפוס
המלצמה
21
ALYA
NEW
T E C H
LED
M A I A
T E C H
LED
EDI
T E C H
ALO
יתוכיא ילארשי רצומ - ETI תילטנד לופיט תדמע
םלועב הבוטה הילטי
אמ הרונמה םע בולישב
רתויב בוטה עיגמ ךלש םייניעל יכ
תמלשומ העונתל ישילש ריצ
םימולשתב ₪ 6,720
שארמ םולשתל ₪ 5,712
מ“עמ םיללוכ םניא םיריחמה *
םולשת תפסותב הרקתהמ הרונמל תורשפא *
SINCE 1948: EXPERIENCE
AND INNOVATION
הילטיאב רצוימ
Medical Device complies
to the directive 93/42/EEC
FARO SPA Ornago (Italy)
םימולשתב ₪ 5,775
שארמ םולשתל ₪ 4,909
מ“עמ םיללוכ םניא םיריחמה *
םולשת תפסותב הרקתהמ הרונמל תורשפא *
םימולשתב ₪ 4,620
שארמ םולשתל ₪ 3,927
םולשת תפסותב יוביכ / הלעפה רוסנסל תורשפא *
מ“עמ םיללוכ םניא םיריחמה *
םולשת תפסותב הרקתהמ הרונמל תורשפא *
תיביטמיטלואהו השידחה היגולונכטה
ילטנד לופיטל LED תרואתל
תדיוצמ ,הנימאו תיתמצוע הרונמ
ילאמיסקמ קוידו העונת בחרמל םיריצ 3
הטילשל תמכחותמ תינורטקלא הרקבבו
רואה תמולאב האלמ
שפחמש ימ לכל ילאדיאה ןורתפה
ריחמב תיתוכיא LED תרואת
תכרעמב תדיוצמ .םלתשמ
הילטיא וראפ לש בוציעו תיטפוא
תיתמצוע ןגולה תרונמ
לצ אלל הרואתל לופכ רוטקלפר
םכחותמ םצמצ ןונגנמ
רואה תמולאב הטילשל
הילטיא FARO תרצות
21 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
םוי רוא 5000K :רואה ןווג
םירוטקלפר 2 - לצ אלל הרואת
LUX 50,000 דע - רוא תמצוע
םוי רוא 5000K :רואה ןווג
לצ אלל הרואת
LUX 30,000 דע - רוא תמצוע
:רואה ןווג
םוי רוא 5000K
לצ אלל הרואת
:רוא תמצוע
LUX 35,000 דע
22
22 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
ETI-ב שדח
רוא םע 1:5 תוריהמ ריבגמ ןתיוז
ימינפ םימ וק
הנשל תוירחא ללוכ
היפו ןמש ללוכ
LED ומניד תוניברוט 2
תויגרוריכ הניברוט +
רוא םע
הקזח הרואת*
טינויב הנכהב ךרוצ אלל*
הנשל תוירחא ללוכ*
היפו ןמש ללוכ*
+
קר
2,000
מ“עמ +
קר
2,000
מ“עמ +
תויטרדנטס תוניברוט 2
תויגרוריכ הניברוט +
רוא אלל
הנשל תוירחא ללוכ*
היפו ןמש ללוכ*
קר
1,000
מ“עמ +
תומאות רוא םע תוניברוט 3
Kavo
®
ריהמ רוביח +
+הנשל תילאטוט תוירחא ללוכ
היפו ןמש ללוכ
2,000-ב קר
X3
L.E.D
X3
L.E.D
X3
L.E.D
תומאות רוא םע תוניברוט 3
W&H
®
ריהמ רוביח +
+הנשל תילאטוט תוירחא ללוכ
היפו ןמש ללוכ
תומאות רוא םע תוניברוט 3
NSK
®
ריהמ רוביח +
+הנשל תילאטוט תוירחא ללוכ
היפו ןמש ללוכ
2,000-ב קר
2,000-ב קר
23
2012
2014
םע הדנפ טינוי
לופכ ןלצרופ שגמ
השגה קטרפוס טינוי
רזע שגמ םע תיליע
ןבל לוחכ תרצות
ETI הנק
ח"ש 13,860
ח"ש 11781
ןמוזמל
ח"ש 9660
ח"ש 8211
ןמוזמל
23502100
שגמ םע הדנפ טינוי
רזע שגמו דדוב ןלצרופ
םע יסקלג טינוי
קנע ןלצרופ שגמ
םינש
תוירחא
3
ץ
ר
א
ה
ת
ר
צ
ו
ת
ם
י
ק
ל
ח
שודיח
םע ןשי דויצ
ETI
ח"ש 9660
ח"ש 8211
ןמוזמל
ח"ש 9660
ח"ש 8211
ןמוזמל
2053
2014
20312042
ןלצרופמ רויכה ,תבבותסמ הקקרמ
ףלשנ רויכ .אפרתמה רבעל בבותסמ
.תעייס קרזמו ןשקסל הנכה ,יוקינל
אסכ לכל הנקתהל תיטקפמוק הקקרמ
ןשיו שדח טינוי וא
ןלצרופמ רויכה ,תבבותסמ הקקרמ
ףלשנ רויכ .אפרתמה רבעל בבותסמ
.תעייס קרזמו ןשקסל הנכה ,יוקינל
!םייק אסכ לכל הנקתהל
ימינפ הדרפה לכימ תנקתהל תורשפא
טינוי לכל הנקתהל תנתינה הקקרמ
ןלצרופמ רויכ ,הפצרל וא
תעייס קרזנו ןשקסל הנכה
הדרפה לכימ תנקתהל תורשפא
ימינפ
ח"ש 7,224
ח"ש 6140
ןמוזמל
ח"ש 7,224
ח"ש 6140
ןמוזמל
ח"ש 7,224
ח"ש 6140
ןמוזמל
תיכוכז רויכה ,תבבותסמ הקקרמ
,אפרתמה רבעל בבותסמה
.תעייס קרזמו ןשקסל הנכה
לכל הנקתהל תיטקפמוק הקקרמ
ןשיו שדח טינוי וא אסכ
ח"ש 7,224
ח"ש 6140
ןמוזמל
23 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
2424 מ“עמ אלל םיריחמה | 03-5799758 :סקפ 03-5799760 לט | (ג"ר ןוינק דיל) קרב-ינב 16 ןושיקה 'חר | מ“עב תוילטנד תוישעת יתא
X3
X3
X3
X3
X3
ןתיוזו ןתידי ,רוטומ
+הנשל תילאטוט תוירחא ללוכ
היפו ןמש ללוכ
Kavo
®
תומאות רוא םע תוניברוט 3
ריהמ רוביח +
+הנשל תילאטוט תוירחא ללוכ
היפו ןמש ללוכ
₪ 2,000-ב קר
LED ומניד תוניברוט 3
טינויב הנכהב ךרוצ אלל הקזח הרואת
+הנשל תילאטוט תוירחא ללוכ
היפו ןמש ללוכ
₪ 2,000-ב קר
(רוא אלל) תוניברוט 3
םימ תואיצי 3
+הנשל תילאטוט תוירחא ללוכ
היפו ןמש ללוכ
999-ב קר
₪ 2,000-ב קר
הנתמ ןתיוז + 20:1 םילתש ינתיוז 2
55Ncm דע לש המצועב
+הנשל תילאטוט תוירחא ללוכ
היפו ןמש ללוכ
ETI -ב טקש שארב םינוק די ילכ
999-ב קר
הנתמ ןתיוז + רוא םע םינתיוז 2
+הנשל תילאטוט תוירחא ללוכ
היפו ןמש ללוכ
₪ 2,000-ב קר
רותפכ ינתיוז 3
+הנשל תילאטוט תוירחא ללוכ
היפו ןמש ללוכ
999-ב קר
רוא םע תויגרוריכ תוניברוט 3
+הנשל תילאטוט תוירחא ללוכ
היפו ןמש ללוכ
2000-ב קר
L.E.D
L.E.DL.E.D
L.E.D
www.ETI-Dental.co.il | www.DentalShop.co.il
ןרצייה י“ע תושדוחמ ETI תודמע
.םישדוחמ וראפ תרונמו טנדונכט אסכ ,ETI הקקרמ טינוי
ל"הצ ,םילוח תפוק שומישב ,לארשיב רתויב ץופנה טינויה
תרשפאמה תבבותסמ הקקרמ .םלועבו ץראב םיאפור יפלאו
.הדובע תוינכות 5 םע אסכ .ליעי שומיש אפרתמל
תושדוחמ ETI תודמע
!!םיעיתפמ םיריחמב
יאלמב יולת / השחמהל הנומת *
םינש 3-ל ןרציי תוירחא
2046
2044
וראפ תרונמו הקקרמ טינוי
.אסכל וא הפצרל הנקתהל םיאתמ
.ןשי אסכ לכל המאתהל ןתינ
תטיסרבינואב אצמנש טינויה
תוניברוטה תליפנ ענומ א"ת
ימונוגרא ,הפצרל
תיאפוריא הטיש יפל
וראפ תרונמו הקקרמ טינוי
הפצרל הנקתהל םיאתמ
שגמ םע טינויה .אסכל וא
.הריחב יפל ןלצרופמ הדובע
ילב וא םע השידח וראפ תרונמ
הנקתהל .רוסנס
!םייק אסכ לכל
הרונמ וא/ו הקקרמ וא/ו טינוי תפלחה
האפרמב םייקה אסכל תמלשומ המאתהב
03-5799760 ןופלטב םיטרפ
ינשדח הארמ האפרמל קינעת הקקרמהו טינויה תפלחה
תויולעהמ 50%-מ הלעמל ךוסחתו
םימולשתל ₪ 18,974 :מ לחה הדמע שודיח
ןמוזמל ₪ 16,127 וא
ךלש םייקה אסכל תמלשומ המאתהב יתמצועו ןימא ,יתוכיא דויצ
7224
םימולשתל
6140 וא
ןמוזמל
רתויב הקזחה תילטנדה הרונמה
LUX 50,000 לש המצועב LED תרונ
FARO ALYA LED
תיתמצוע תילטנד הרונמה
LUX 25,000 לש המצועב
FARO EDI LIGHT
6,720
םימולשתל
5,072 וא
ןמוזמל
4,540
םימולשתל
3,859 וא
ןמוזמל
ןלצרופ הקקרמ
תיכוכז הקקרמ
7224
םימולשתל
6140 וא
ןמוזמל
13,860
םימולשתל
11781 וא
ןמוזמל
קנע ןלצרופ הדובע שגמ ןוילע הדובע שגמ
9660
םימולשתל
8211 וא
ןמוזמל
מעמ אלל םיריחמה *
תמייק הדמע שודיח
ahcrep-attug htiw gnilliFhtoot eht edisni eliF64 no seirac yradnoceS
רמייטל תחתמ עורזל תורשפא *
קחורמ אסכל םג עיגי ןגטנרהש ךכ - תועורז יכרוא ןווגמ *
X-Mind DC
תפרצ קלטאס תרצות ןגטנר
4-8mA לש המצועב 70Kv ב הנרקה
דקומב מ"מ 0.7 לש רטוקב הנרקה
לש הבחר תשק לעב םוליצ
ןיב הפישח ןמז ,רופא ינווג
תוינש 3.20.02
רוסנס םע שומישל םיאתמ
םימולשתב 12,000
ןמוזמל 11,000 וא
קלאטס תרצות
תפרצ
DC ןגטנר
60-70 Kv
ןגטנר
רמייטל לעמ עורזל תורשפא *